Pagrindinis mūsų asociacijos tikslas  – vienyti blakstienų priauginimo ir laminavimo specialistus.

Siekiant bendro tikslo ir populiarinant blakstienų stilisto profesiją, I.E.S.A užtikrins, kad būsimi ir esami blakstienų priauginimo ir laminavimo meistrai gautų ne tik naujausią mokymų informaciją ir gebėtų atlikti kokybiškas paslaugas.

Tam, kad meistras būtų rekomenduojamas, reikia daugelio asmeninių savybių, tokių kaip komunikabilumas, išsilavinimas ir pasiruošimas, puiki savijauta, o svarbiausia – nuolatinis kvalifikacijos kėlimas. I.E.S.A asociacija su nariais dirba visais aspektais, organizuoja konferencijas, stovyklas, kvalifikacijos kėlimo kursus, padeda marketingo klausimais. Kiekvieno meistro asmenybė, gebėjimas įsiklausyti, noras nuolat mokytis bei didelė motyvacija yra raktas į ilgalaikę, sėkmingą karjerą. Blakstienų stilistai keliantys sau aukščiausius tikslus ir kokybės standartus, nuolat tobulinasi ir mokosi, todėl turi didelį klientų ratą, geba procedūras atlikti aukštesne nei rinkos kaina. Augdami patys didina savo tikslus ir siekius – įkuria akademijas, plečia savo veiklą, tampa treneriais, pranešėjais konferencijose, mokosi patys ir  moko kitus.

I.E.S.A yra vienintelė asociacija Lietuvoje, galinti vertinti blakstienų priauginimo ir laminavimo trenerius tarptautiniu mastu bei suteikti akreditacijas. Todėl jie turi aukštesnių tikrlų ir ambicijų, susisiek su mumis. Mes padėsime Tau tobulėti.

I.E.S.A įsteigta atsiradus poreikiui suvienyti aukštus darbo standartus sau keliančius Lietuvos blakstienų priauginimo ir laminavimo specialistus, siekiančius nuolat tobulėti, semtis žinių bei norinčius tomis žiniomis dalintis.

Šiandien I.E.S.A palaiko stiprius ryšius su aukščiausio lygio specialistais ir treneriais iš Ispanijos, Latvijos, Švedijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Pietų Korėjos, Airijos ir kitų šalių. Per metus I.E.S.A nariai galės  dalyvauti   dvejuose nemokamuose seminaruose, kuriuos rengia IESA, kitiems seminarams taikoma speciali IESA narių nuolaida.  Asmeninis tobulėjimas yra svarbiausias veiksnys lemiantis sėkmę darbe. Nuolatos augti ir tobulėti – tai yra Jūsų sėkmės kelio pagrindas. Vien tik Jūsų maži ir dideli sprendimai lems kokia bus Jūsų ateitis.

Uždaviniai

 • Vienyti aukštos kvalifikacijos blakstienų priauginimo specialistus;
 • Rengti mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus;
 • Organizuoti konferencijas, čempionatus;
 • Bendradarbiauti su užsienio valstybių asociacijomis, organizacijomis ar gildijomis vienijančiomis blakstienų priauginimo specialistus.
 • Populiarinti blakstienų stilisto profesiją.
 • Organizuoti reklaminę ir leidybinę veiklą.
 • Remti savo narius profesinėje veikoje bei atstovauti ir ginti jų interesus.
 • Reitinguoti blakstienų stilistus pagal jų pasiekimus bei turimą patirtį.

TARPTAUTINĖS BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMO IR LAMINAVIMO ASOCIACIJOS NARIŲ ETIKOS IR GEROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPŲ KODEKSAS

PREAMBULĖ

Blakstienų priauginimo ir laminavimo asociacijos (toliau – IESA) nariai, siekdami įdiegti ir palaikyti aukštus Lietuvoje mokymosi bei meistrų standartus;
Saugodami profesijos garbę ir prestižą;
Skatindami rinkos dalyvius laikytis skaidrumo, aiškumo, tinkamumo ir palyginamumo principų atliekant bet kokius tyrimus ar pristatymus;
Populiarindami specialybę kaip kuriančių ir palaikančių pridedamąją vertę ir skatinančių ryšį su vartotojais, klientais, partneriais ir visuomene plačiąja prasme;
Suvokdami savo darbe naudojamų priemonių paveikumą ir jausdami atsakomybę visuomenei, priima šį blakstienų priauginimo ir laminavimo narių etikos ir gerosios praktikos principų kodeksą (toliau – šis kodeksas) ir įsipareigoja jo laikytis.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. IESA – tai fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis IESA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius ir funkcijas. IESA tikslas nėra pelno siekimas.
2. Šis kodeksas yra pagrįstas IESA misija ir vertybėmis. Jo tikslas – nustatyti bendruosius etikos principus, kuriais savo profesinėje veikloje vadovautųsi IESA nariai.
3. Šis kodeksas yra priimtas IESA visuotiniame narių susirinkime laisva valia daugumos balsais ir yra privalomas visiems IESA nariams be išimčių.
4. Šio kodekso nuostatos IESA nariams privalomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams.
5.

II. IESA NARIŲ VERTYBĖS

6. IESA narys profesinėje veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:
6.1. profesionalumu;
6.2. pagarba;
6.3. atvirumu ir skaidrumu;
6.4. sąžiningumu;
6.5. teisingumu ir aiškumu.
7. IESA nariai gerbia žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų nurodymų, IESA įstatų ir šio kodekso nuostatų.
8. Visi IESA nariai yra lygūs, neatsižvelgiant į jų atstovaujamos įmonės dydį, pareigas, disponuojamus išteklius.

III. PROFESINĖ ETIKA IR KOMPETENCIJA

9. Blakstienų specialisto pagrindinė profesinė pareiga –
10. Blakstienų specialistas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais profesinę sritį ir ūkio šakos specifiką reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.
11. Blakstienų specialistai yra atsakingi už jų komunikacijos turinį ir tiekėjų bei reklamos agentūrų veiksmus, kai jie yra padaromi vykdant jų nurodymus (komunikaciją).
12.Informacija, perduodama vartotojui, neturi sąmoningai klaidinti ar būti klaidinga.
13.
14. Negali būti skleidžiama jokia nepatvirtinta informacija.
15. Negalima piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, smurto ar agresijos įvaizdžiais, kai tai gali žeisti atskirų asmenų ar jų grupių interesus ar psichiką, propaguoti žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių.
16. Profesinėje veikloje negalima naudotis bet kurio vartotojo nežinojimu, patirties trūkumu ar neišprusimu, ypač kai dirbama su jautriais vartotojais. Sąvoka „jautrūs vartotojai“ apima (bet neapsiriboja) vaikus, paauglius, žmones su negalia, pagyvenusius žmones ar tuos, kurių gimtoji kalba yra kita nei vartojama komunikacijoje.
17. Minimi tyrimų ar testų duomenys turi būti patikimi, tikslūs, jie turi pagrįsti komunikuojamą teiginį. Marketingo specialistai prireikus privalo pagrįsti bet kokias komunikuojamas produktų ar paslaugų savybes.
18. Naudojami palyginimai turi remtis faktais, būti patikrinami ir neklaidinantys. Lyginti privalu panašias reklamuojamų produktų ar paslaugų savybes.
19. Vartotojui sudarydami pirkimo galimybę marketingo specialistai turi pateikti visą reikalingą informaciją, kuri leistų vartotojui ar organizacijai priimti sąmoningą sprendimą pirkti. Privalu atskleisti, kas tiksliai yra siūloma, kas sudaro produkto ar paslaugos kainą, papildomus mokesčius, mokėjimo sąlygas, įgyvendinamus prekės pristatymo ir paslaugų suteikimo terminus.
20. Specialistai negali siųsti prekių ar suteikti paslaugų, jei klientas ar organizacija jų neužsakė ar nesutiko gauti. Tokiu atveju vartotojas ar organizacija neįsipareigoja mokėti už neužsakytus produktus ar paslaugas.
21. Jokiu būdu neleidžiama reikšti, vykdyti ar skatinti bet kokią asmenų diskriminaciją lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių pažiūrų,
tautybės, pilietybės, kilmės, amžiaus, išsilavinimo, sveikatos, lytinės orientacijos arba šeiminės padėties pagrindu.
22. Profesinėje veikloje privalu gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą,tvarkyti asmens duomenis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinti asmens duomenų saugumą, gerbti autorių ir gretutines teises, intelektinę nuosavybę, propaguoti taisyklingos kalbos kultūrą.
23. Profesinėje veikloje naudojama informacija turi būti renkama tik etiškais ir teisėtais būdais.
24. Turi būti nustatyta ir paskelbta efektyvi vartotojų skundų priėmimo ir jų nagrinėjimo tvarka.
25. Negalima naudoti turimos profesinės informacijos, disponuojamų išteklių, pareigų savo asmeniniams tikslams ir naudai.
26. Draudžiama reklamą pateikti kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

IV. NARYSTĖ IESA, PROFESINIS SOLIDARUMAS IR GARBINGA KONKURENCIJA

27. IESA narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu. IESA nariai prireikus ar kito IESA nario prašymu turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento ir (ar) paties IESA nario ar kitų IESA narių interesams.
28. Kilus konfliktinėms situacijoms ar susidūrus skirtingiems interesams, IESA nariai privalo ieškoti abiem pusėms naudingų kompromisinių sprendimų kartu su kitais IESA nariais.
29. IESA nariai yra skatinami apie savo narystę IESA viešai skelbti profesionaliu ir garbingu būdu.
30. Viešą nuomonę IESA vardu gali reikšti tik valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta valdybos ir (ar) IESA visuotinio susirinkimo sprendimu.
31. IESA nariai yra skatinami rengti straipsnius profesinėmis temomis, dalytis įvairia aktualia profesine literatūra, gerąja praktika, tyrimų medžiaga, duomenimis ir teikti juos skelbti IESA interneto svetainėje ar išplatinti forumuose.
32. IESA nariai yra skatinami reikšti motyvuotą asmeninę nuomonę vidiniuose forumuose, diskusijose, susirinkimuose, suvažiavimuose. Asmeninė nuomonė ar vertinimas turi būti pagrįstas, maksimaliai objektyvus, neįžeidžiantis oponento ir nešališkas.
33. IESA seminaruose draudžiama šiurkščiai pertraukti pranešėją, garsiai komentuoti jo žodžius, klausimus uždavinėti skaitant pranešimą galima tik leidus pranešėjui. Ginčai ir disputai turi vykti diskusijoms skirtu metu.
34. IESA forumuose ir renginiuose nariams draudžiama vartoti nenorminę leksiką, įžeidinėti ir menkinti kitus narius, svečius, pranešėjus. Šiuos reikalavimus pažeidęs narys įspėjamas, o jeigu jis ir toliau elgiasi netoleruotinai, toks elgesys svarstomas IESA valdybos ir taikomos poveikio priemonės.
35. IESA nariai įsipareigoja laikytis patvirtintų elgesio IESA interneto forumuose taisyklių. IESA interneto forumuose draudžiama nario atstovaujamo produkto reklama, nuorodos į kitus puslapius reklaminiais tikslais, išskyrus atvejus, suderintus su IESA valdyba.
36. IESA nariai įsipareigoja kitų IESA narių kontaktine informacija disponuoti profesionaliai ir garbingai, nenaudoti jos komerciniais tikslais, be nario sutikimo neperduoti trečiosioms šalims.
37. Jei IESA narys mano, kad yra pažeidžiami jo kaip nario interesai, jis turi teisę kreiptis į IESA valdybą ir prašyti patenkinti jo interesus arba ginti savo interesus teisme.
38. IESA nariai yra skatinami visada remti šį kodeksą ir aktyviai propaguoti jo nuostatas.

V. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

39. IESA nariai privalo laikytis šio kodekso nuostatų.
40. Kaip laikomasi šio kodekso, prižiūri IESA valdyba.
41. IESA valdyba turi teisę vertinti IESA narių atitiktį narystės kriterijams, profesinį elgesį ir taikyti jai priskirtas poveikio priemones.
42. Už šio kodekso pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
42.1. įspėjimas;
42.2. įspėjimas su viešu paskelbimu;
42.3. trumpalaikis narystės suspendavimas;
42.4. šalinimas iš narių (IESA valdybos sprendimu);
42.5. kitos įstatymuose nustatytos sankcijos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šį kodeksą tvirtina, keičia, papildo IESA visuotinis narių susirinkimas.
44. Šis kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo IESA visuotiniame narių susirinkime.

Ilona Čypienė – I.E.S.A prezidentė

 • UAB „Baltic beauty school“ Akademijos įkūrėja. Klasikinis blakstienų priauginimas 2008 m. UAB Galatėja „Perfect silk lashes“ Blakstienų priauginimo čempionatų Klasikinio priauginimo ir „Volume (2-3D) ir Volume (4-6D) technikos 2013 m. – 2017m.  teisėja;
 • Unikalių, klasikinio priauginimo bei volume (2-6D) programų, mokymų autorė;
 • Pirmoji 2012 m. Lietuvoje pristačiusi Volume techniką;
 • 2013 m. kvalifikacijos kėlimas su Loreta Jasilionyte, Flawless L‘Lashes academy;
 • 2015 m. kvalifikacijos kėlimas su Polina Glebanova – Hyper Volume 6D – 14D, Volume Master class;
 • Kvalifikacijos kėlimas tarprautinėje konferencijoje „LASH SUMMIT 2015“, UK;
 • Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) įvertinta, kaip geriausia 2015m. savo srities pedagogė;
 • Pirmosios tarptautinės blakstienų priauginimo konferencijos Lietuvoje „Pelenė 2016“ organizatorė;
 • Kvalifikacijos kelimas su Elena Stachovič Master Class, Mega Volume 7-15D;
 • 2016 Kvalifikacijos kėlimas „Inetrnational Lash conference Amsterdam 2016“;
 • Pirmosios „International Lash Conference, Lithuania 2016“ organizatorė, bei pranešėja. Pranešimo tema „Čempionatų taisyklės ir pasiruošimas jiems“;
 • „International Lash Conference, Sweden 2017“ organizatorė, bei pranešėja. Pranešimo tema „Express Volume technika“;
 • Pranešėja konferencijoje „Conferencia Internacional de Cejas y Pestanas“, Ispanija 2017 (Madridas).
Ilona Cypiene
emerita norkeliune

Emerita Norkeliūnė – meistrė bei trenerė.

Daugiau informacijos: ruošiama.

Angelė Juškė – International beauty center vyriausioji blakstienų priauginimo trenerė.

 • Grožio salono “ Grožio meistrai” bendrasavininkė, bei LashMaster prekinio ženklo distributorė.
 • Nuolatos besitobulinanti , įvairių seminarų dalyvė, pranešėja, bei teisėja.
 • Balandžio 7 d. vyksiančioje International Lash Conference in Lithuania pristatė temą: Marketingas. Karjera ir sėkmė

Pasiekimai

 • Tarptautinė blakstienų priauginimo ir laminavimo asociacijos – IESA, valdybos narė, 2018
 • „International Med. Cosmetology and Permanent Make-Up Congress“, Rusija, 2018
 • „International Lash conference“, pranešėja ir teisėja, Lietuva, 2018
 • „Celtic Eyelash Extension conference“, pranešėja ir teisėja, Lietuva, 2017
 • „Celtic Eyelash Extension conference“, pranešėja ir teisėja, Airija, 2017
 • „Colibri Europe International Championship special prize for perfect modelling“, Latvia, 2017
 • „Yulia Subotina Volume Masterclass“, kvalifikacijos kėlimo kursai, Lietuva, 2017
 • „EuropeLash Krakow“, kvalifikacijos kėlimas, Lenkija, 2016
 • Kartu su Sandra Martis pirmujų Lietuvoje „Volume Masterclass“ kursų organizatorės, 2015
 • „League of Lashmasters Prague“, kvalifikacijos kėlimas, Čekija 2015
 • Konkursas „Pelenė“, Lietuva, 2015
 • „BeautyPro“, ilgalaikio antakių makiažo Microblading kursai, 2015
 • „BeautyPro“, Volume blakstienų priauginimo baziniai kursai, 2014
 • „Beautypoint“, klasikinių blakstienų priauginimo baziniai kursai, 2011
27605870_10208495604907422_337856119_o
Evelina

Evelina Martyniukaitė
Blakstienų priauginimo industrijoje jau 7-nerius metus, blakstienų priauginimo mokytoja nuo 2015m. EM&U blakstienų mokyklos bendrasąvininkė bei įkūrėja nuo 2015m.

Pasiekimai moksle

 • Baigusi ‘’Kauno technologijos universitetą”, turinti bakalauro išsilavinimą.

Pasiekimai blakstienų čempionatuose

 • 2016m. 2vieta-“PELENĖS ČEMPIONATE” 4-6D rungtyje;
 • 2016m. 1vieta- In the championchip “EUROPE LASH 2016’’ in Poland 5-6D category;
 • 2016m. Specialus prizas “BEST LASH STYLIST IN OPINION OF MARINA LARSKAYA” Pelenė 2016 in Vilnius Lithuania;
 • 2016m. 1ST place –‘’ONLINE LASH COMPETITION” 2-3D category;
 • 2016m. 2ND place–‘’ONLINE LASH COMPETITION” 4-6D category;
 • 2016m. 3RD place–‘’ONLINE LASH COMPETITION” 7-14D category;
 • 2017m. FINALISTE- VOLUME SPECIALIST ‘’LASH VICTOIRES DU REGARD 2017”;
 • 2017m. 1vieta- “PELENĖS ČEMPIONATE” 7-14D Mega Volume rungtyje;
 • 2017m. 2vieta- Išrinkta “Tautos balso blakstienų priauginimo meistrė;
 • 2017m. “Celtic-baltic eyelash extension conference” pranešėja, bei blakstienų čempionato teisėja;

Kvalifikacijos kėlimo seminarai

 • 2015m. LEAGUE OF LASHMASTERS “THE BIGGEST INTERNATIONAL, EYELASH AND EYEBROW EDUCATION CONGRESS”
 • 2016m. Tobulinosi pas pasaulinio lygio meistę ELENA STAKHOVICH;
 • 2016m. Tobulinosi pas pasaulinio lygio meistę YULIA SUBBOTINA;
 • 2016m. Dalyvavo tarptautinėje blakstienų konferencijoje;
 • 2017m. Tobulinosi pas pasaulinio lygio meistę JULIJĄ BALTULIONIENĘ;
 • 2017m. Dalyvavo Tarptautinėje blakstienų konferencijoje.

Ugnė Sabaliauskytė – blakstienų priauginimo meistrė bei trenerė.

 • ‘’Ekspert lashes academy’’ prekinio ženklo įkūrėja ir akademijos savininkė 2018m.
 • Blakstienų priauginimo meistrė nuo 2011m.
 • Blakstienų priauginimo trenerė nuo 2015m.
 • Konferencijų pranešėja, bei čempionatų teisėja
 • Celtic- Baltic eyelash extension coference: pranešėja bei čempionato teisėja  2017m.

Pasiekimai čempionatuose:

 • LBAB international volume eyelash competition 1st-place 2015 m.
 • International volume 4-6D eyelash competition PELENĖ 3st-place 2016 m.
 • Europe lash competition volume 4-6D 2st-place, EXPERT category in Kracow 2016 m.
 • International online lash competition 7-14D, 1st-place 2016 m.
 • International competition „Las Victoires du Regard“ grande finalist 2017m.
 • International competition volume specialist „Las Victoires du regard“ 3-rd  place 2017 m.
Ugne
Neringa Ankudaviciene

Neringa Ankudavičienė – meistrė bei trenerė.

Daugiau informacijos: ruošiama.

Danielė – “Step by step studio” įkūrėja.

 • Unikalių, klasikinio blakstienų priauginimo ir volume (2D-6D) technikos, mokymų programų autorė.
 • Kvalifikuota meistrė ir trenerė.
 • Patirtis – nuo 2009 metų.
 • 2009 Mokymo centras “Galatėja” – klasikinis blakstienų priauginimas.
 • 2014 “Baltic Beauty School” – volume technika.
 • 2015 “2sesutės” Akademija- volume technika.
 • 2016 kvalifikacijos kėlimas “Lizetta” School-Studio Master Class 2D-15D su Elena Stachovich.
 • 2016 kvalifikacijos kėlimas konferencijoje “ Pelenė 2016”.
 • 2016 kvalifikacijos kėlimas “International Lash conference & workshop 2016”.
 • 2017 kvalifikacijos kėlimas “MB Beauty School – Special Master Volume 2D/7D & 9D/15D“.
 • 2017 kvalifikacijos kėlimas “International Lash Conference & Workshop 2017”.
 • 2017 kvalifikacijos kėlimas “Celtic Baltic Eyelash Extension Conference 2017”.
 • 2017 kvalifikacijos kėlimas su Martina Kallos. Lash Academy, Croatia.
 • 2017 kvalifikacijos kėlimas su Jill Heijligers Peloquin. “LashFX”, USA.
 • 2018 kvalifikacijos kėlimas su “Charming look”.
 • 2018 kvalifikacijos kėlimas su Johny Lee. Pietų Korėja.
 • 2018 kvalifikacijos kėlimas “Lash Sculptor 2018” Congress. Kiev – Ukraina.

Nuo 2013 m. trenerė „Grožio mokykla“.
Nuo 2016 m. trenerė ir savininkė „Step by step studio“.

Danielė
Onutė Juršienė

Onutė Juršienė – blakstienų priauginimo bei laminavimo meistrė ir trenerė.
Blakstienų priauginimo versle 5 metai. Anny‘s lashes studijos bei prekinio ženklo įkūrėja taip pat Queen lashes prekinio ženklo įkurėja. Be blakstienų priauginimo kompetencijos dar turi Vilniaus universiteto ekonomikos bakalaurą.

Pasiekimai čempionatuose:

 • 2016 m. 3 vieta Lash Conference workshop online lash competition 4-6D rungtyje;
 • 2017 m. 2 vieta Online lash competition Male rungtyje;
 • 2017 m. 3 vieta Online lash competition 4-6D rungtyje;
 • 2018 m. 2 vieta Tarptautiniame čempionate Empire Beuty 4-6D rungtyje;
 • 2018 m. 2 vieta Celtic Baltic Eyelash extensions competition Mega volume rungtyje;
 • 2018m. 1 vieta Tarptautiniame čempionate Empire Beauty Mega volume rungtyje;
 • 2018m. 1 vieta Tarptautiniame čempionate Empire Beauty 2-3D rungtyje;
 • 2018m. 3 vieta Celtic Baltic Eyelash extensions online competition 4-6D rungtyje;
 • 2018m. 2 vieta I.E.S.A online competition Male kategorija;
 • 2018m. I.E.S.A apdovanojimas ‘’Metų I.E.S.A. trenerė‘‘;
 • 2019 m. 1 vieta KIGSA čempionate Lash Art rungtyje;
 • 2019 m. 2 vieta KIGSA čempionate 4-6D rungtyje;
 • 2019 m. 1 vieta tarptautiniame Ukrainos grožio čempionate Lash Art rungtyje;
 • Taip pat be čempionatų nuolatiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai Rusijoje (Maskva), Ukraina (Kijevas), Baltarusija (Minskas), Rusija (Kaliningradas), Ukraina (Xarkov) bei tarptautinės konferencijos užsienio šalyse.

Indrė Vorotinskienė – UAB„Cinderella Beauty School“ dėstytoja Kauno mieste. Natūralių antakių korekcijos, blakstienų laminavimo ir manikiūro/pedikiūro meistrė.

Trumpa biografija

 • 2010 m. Vilniaus kolegija, verslo vadybos bakalauras.
 • Femina Bona, manikiūro/pedikiūro kvalifikacija.
 • I.E.S.A asociacijos narė
 • KIGSA narė.
 • 2017 m. Colibri Europe International Championship (Latvia) laimėtoja.

Kursai ir stažuotės

 • 2007 m. Christrio institute of advanced nailery (Lietuva), kursai tema – „Beginning gel seminar“.
 • 2009 m. Depileve (Lietuva), kursai tema – „Advanced epilation“.
 • 2013 m. Neringa Ankudavičienė, Baltic Beauty School (Lietuva), kursai tema – „Eyebrow correction and chemical eyelashes dyeing“
 • 2014 m. Gintarė Sabaliauskaitė, My Perfect Brow (Lietuva), kursai tema – „My perfect eyebrow extension course“.
 • 2015 m. Ekaterina Miroshnichenko, The School Of Nail Designe (Lietuva), kursai tema – „Manicure for beauty salons with E.Milac“.
 • 2016 m. Mokymu centras ERIDA (Lietuva), kursai tema – „Aparatinis pedikiūras“.
 • 2016 m. Ana Parchimovič, LoveLashes (Lietuva), kursai tema – „Blakstienų laminavimo + botoxas“.
 • 2017 m. Gerda Pavlovska, UAB „PROFMEDCENTR“ (Lietuva), kursai tema – “IBX sistema”.
 • 2017 m. I.Ronite, Lami Lashes (Lietuva), kvalifikacijos kėlimas – „Lami Lashes training“.
 • 2017 m. Birutė Pajedienė, Estetikos Studija (Lietuva), kursai tema – „Professional eyebrow artistry“.
 • 2018 m. Svetlana Abdela (Baltarusija) kursai tema – „Master-class eyebrow“.
Indre Vorotinskiene
Agnietė Slančiauskaitė Suchotskienė

Agnietė Slančiauskaitė Suchotskienė

 • Permanentinio makiažo ir microblading meistrė/dėstytoja.
 • Meistrė dirba įvairiomis permanentinio makiažo bei microblading technikomis ir derina jas tarpusavyje.
 • Agnietė yra Royal Master narė Permanentinio makiažo meistrų asociacijoje.
 • Permanentinio makiažo meistrų asociacijoje – narė ir viena iš steigėjų.
 • Estetinės bei medicininės mezoterapijos asociacijoje – narė ir viena iš steigėjų.
 • European association of PMU and Microblading – “Royal Master” narė.
 • Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijoje – narė.

PASIEKIMAI

 • 2017 m. International Microblading & PMU conference pristatyta autorinė technika – SIMPLE BLADING
 • 2017 m. „Cinderella“ grožio parodoje „Natūralių antakių dizaino“ konkurso viena iš teisėjų.
 • 2017 m. European association of PMU and Microblading “Royal Master” narystė.
 • 2018 m. „Kaunas Beauty“ grožio ir sveikatos parodoje „Natūralių antakių dizaino“ I lygio pradedantiesiems ir II lygio pažengusiesiems konkursų teisėja.
 • 2018 m. „BeautyProff international congress 2018“ kongreso Permanentinio makiažo sektoriaus pranešėja – Simple blading tema.
 • 2019 m. „Kaunas Beauty“ beauty expo „Natūralių antakių dizaino“ pažengusiųjų ir henna rungčių konkursų teisėja.

KVALIFIKACIJA

Mokymai

 • 2012 m. Permanentinio makiažo meistrų bei Estetinės ir medicininės mezoterapijos asociacijų viena iš steigėjų ir aktyvi narė.
 • 2012 m. Baziniai Permanentinio makiažo meistrų asociacijos (PMMA) Permanentinio makiažo mokymai.
 • 2014 m. PMMA Permanentinio makiažo šalinimo kursai.
 • 2015 m. BRANKO Babic Microblading Academy Microblading mokymai.

Seminarai

 • Purebeau Academy Master class permanent make-up workshop, Vokietijoje (2014 m.)
 • Purebeau Academy Master class permanent make-up workshoptitel, Lietuvoje (2017 m.)
 • 1st international PMU conference, Atėnuose, Graikijoje (2016 m.) – pranešėjai: Alan Spadone, Moche Alul, Sviatoslav Otchenash, Elena Nikora, Rebecca Chung, Enio Orsini, Toni Belfato;
 • Microblading and Permanent make-up conference, Lietuvoje (2016 m.) – pranešėjai: Sviatoslav Otchenash, Alexandra Patkos, Toni Belfatto, Aleksandra Maniušė, Ina Bennoun;
 • Microblading and Permanent make-up conference, Lietuvoje (2017 m.) – pranešėjai: Vitaly Mikrukov, Valeria Akopyan, Alexander Sivak, Anna Maria Finelli, E de Giacometti.
 • Phibrows conference PHIMASTERCLASS, Belgrade (2018 m.) – pranešėjai Ana Oprea, Dr. Pablo Dalla Lasta, Elena Onika, Sviatoslav Otchenash, Janette Villa, Nicole Hahn, Laura Ciordas, Mersida Hodzic, Nicole Kern.
 • BeautyProf international congress, Trakai (2018 m.) – pranešėjai Anastasia Spiridinova, Inga Kavalčinskienė, Martyna Juknaitė, Liucija Penkauskienė, Wioleta Dabrowski, Malwa Zieba, Sandra Martis.

TELEFONAS

+370 662 44515

REKVIZITAI

Blakstienų priauginimo ir laminavimo asociacija

Mapų g. 1, Kaunas

Įm. k. 304572514

A.S. LT187300010152570838

KONTAKTINĖ FORMA

* - šie laukai yra būtini

SUSISIEKTI

Turite klausimų? Rašykite mums! Pasistengsime susisiekti su jumis kaip įmanoma greičiau. Ačiū!

Siųnčia

©2019 I.E.S.A Visos teisės saugomos.

Log in with your credentials

Forgot your details?