Pagrindinis mūsų asociacijos tikslas  – vienyti blakstienų ir antakių meistrus.

Siekiant bendro tikslo ir populiarinant blakstienų ir antakių stilistų profesiją, I.E.S.A užtikrins, kad būsimi ir esami visi šie meistrai gautų ne tik naujausią mokymų informaciją, bet ir gebėtų atlikti kokybiškas paslaugas bei vesti mokymus.

Tam, kad meistras būtų rekomenduojamas, reikia daugelio asmeninių savybių, tokių kaip komunikabilumas, išsilavinimas ir pasiruošimas, puiki savijauta, o svarbiausia – nuolatinis kvalifikacijos kėlimas. I.E.S.A asociacija su nariais dirba visais aspektais, organizuoja konferencijas, stovyklas, kvalifikacijos kėlimo kursus, padeda marketingo klausimais. Kiekvieno meistro asmenybė, gebėjimas įsiklausyti, noras nuolat mokytis bei didelė motyvacija yra raktas į ilgalaikę, sėkmingą karjerą. Šie stilistai keliantys sau aukščiausius tikslus ir kokybės standartus, nuolat tobulinasi ir mokosi, todėl turi didelį klientų ratą, geba procedūras atlikti aukštesne nei rinkos kaina. Augdami patys didina savo tikslus ir siekius – įkuria akademijas, plečia savo veiklą, tampa treneriais, pranešėjais konferencijose, mokosi patys ir  moko kitus.

I.E.S.A yra vienintelė asociacija Lietuvoje, galinti vertinti blakstienų ir antakių trenerius tarptautiniu mastu bei suteikti akreditacijas. Todėl jie turi aukštesnių tikslų ir ambicijų, susisiek su mumis. Mes padėsime Tau tobulėti.

I.E.S.A įsteigta atsiradus poreikiui suvienyti aukštus darbo standartus sau keliančius Lietuvos blakstienų priauginimo ir laminavimo specialistus, siekiančius nuolat tobulėti, semtis žinių bei norinčius tomis žiniomis dalintis.

Šiandien I.E.S.A palaiko stiprius ryšius su aukščiausio lygio specialistais ir treneriais iš Ispanijos, Latvijos, Švedijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Pietų Korėjos, Airijos ir kitų šalių. Per metus I.E.S.A nariai galės  dalyvauti   dvejuose nemokamuose seminaruose, kuriuos rengia IESA, kitiems seminarams taikoma speciali IESA narių nuolaida.  Asmeninis tobulėjimas yra svarbiausias veiksnys lemiantis sėkmę darbe. Nuolatos augti ir tobulėti – tai yra Jūsų sėkmės kelio pagrindas. Vien tik Jūsų maži ir dideli sprendimai lems kokia bus Jūsų ateitis.

Uždaviniai

 • Vienyti aukštos kvalifikacijos blakstienų priauginimo specialistus;
 • Rengti mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus;
 • Organizuoti konferencijas, čempionatus;
 • Bendradarbiauti su užsienio valstybių asociacijomis, organizacijomis ar gildijomis vienijančiomis blakstienų priauginimo specialistus.
 • Populiarinti blakstienų stilisto profesiją.
 • Organizuoti reklaminę ir leidybinę veiklą.
 • Remti savo narius profesinėje veikoje bei atstovauti ir ginti jų interesus.
 • Reitinguoti blakstienų stilistus pagal jų pasiekimus bei turimą patirtį.

TARPTAUTINĖS BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMO IR LAMINAVIMO ASOCIACIJOS NARIŲ ETIKOS IR GEROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPŲ KODEKSAS

PREAMBULĖ

Blakstienų priauginimo ir laminavimo asociacijos (toliau – IESA) nariai, siekdami įdiegti ir palaikyti aukštus Lietuvoje mokymosi bei meistrų standartus;
Saugodami profesijos garbę ir prestižą;
Skatindami rinkos dalyvius laikytis skaidrumo, aiškumo, tinkamumo ir palyginamumo principų atliekant bet kokius tyrimus ar pristatymus;
Populiarindami specialybę kaip kuriančių ir palaikančių pridedamąją vertę ir skatinančių ryšį su vartotojais, klientais, partneriais ir visuomene plačiąja prasme;
Suvokdami savo darbe naudojamų priemonių paveikumą ir jausdami atsakomybę visuomenei, priima šį blakstienų priauginimo ir laminavimo narių etikos ir gerosios praktikos principų kodeksą (toliau – šis kodeksas) ir įsipareigoja jo laikytis.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. IESA – tai fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis IESA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius ir funkcijas. IESA tikslas nėra pelno siekimas.
2. Šis kodeksas yra pagrįstas IESA misija ir vertybėmis. Jo tikslas – nustatyti bendruosius etikos principus, kuriais savo profesinėje veikloje vadovautųsi IESA nariai.
3. Šis kodeksas yra priimtas IESA visuotiniame narių susirinkime laisva valia daugumos balsais ir yra privalomas visiems IESA nariams be išimčių.
4. Šio kodekso nuostatos IESA nariams privalomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams.
5.

II. IESA NARIŲ VERTYBĖS

6. IESA narys profesinėje veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:
6.1. profesionalumu;
6.2. pagarba;
6.3. atvirumu ir skaidrumu;
6.4. sąžiningumu;
6.5. teisingumu ir aiškumu.
7. IESA nariai gerbia žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų nurodymų, IESA įstatų ir šio kodekso nuostatų.
8. Visi IESA nariai yra lygūs, neatsižvelgiant į jų atstovaujamos įmonės dydį, pareigas, disponuojamus išteklius.

III. PROFESINĖ ETIKA IR KOMPETENCIJA

9. Blakstienų specialisto pagrindinė profesinė pareiga –
10. Blakstienų specialistas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais profesinę sritį ir ūkio šakos specifiką reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.
11. Blakstienų specialistai yra atsakingi už jų komunikacijos turinį ir tiekėjų bei reklamos agentūrų veiksmus, kai jie yra padaromi vykdant jų nurodymus (komunikaciją).
12.Informacija, perduodama vartotojui, neturi sąmoningai klaidinti ar būti klaidinga.
13.
14. Negali būti skleidžiama jokia nepatvirtinta informacija.
15. Negalima piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, smurto ar agresijos įvaizdžiais, kai tai gali žeisti atskirų asmenų ar jų grupių interesus ar psichiką, propaguoti žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių.
16. Profesinėje veikloje negalima naudotis bet kurio vartotojo nežinojimu, patirties trūkumu ar neišprusimu, ypač kai dirbama su jautriais vartotojais. Sąvoka „jautrūs vartotojai“ apima (bet neapsiriboja) vaikus, paauglius, žmones su negalia, pagyvenusius žmones ar tuos, kurių gimtoji kalba yra kita nei vartojama komunikacijoje.
17. Minimi tyrimų ar testų duomenys turi būti patikimi, tikslūs, jie turi pagrįsti komunikuojamą teiginį. Marketingo specialistai prireikus privalo pagrįsti bet kokias komunikuojamas produktų ar paslaugų savybes.
18. Naudojami palyginimai turi remtis faktais, būti patikrinami ir neklaidinantys. Lyginti privalu panašias reklamuojamų produktų ar paslaugų savybes.
19. Vartotojui sudarydami pirkimo galimybę marketingo specialistai turi pateikti visą reikalingą informaciją, kuri leistų vartotojui ar organizacijai priimti sąmoningą sprendimą pirkti. Privalu atskleisti, kas tiksliai yra siūloma, kas sudaro produkto ar paslaugos kainą, papildomus mokesčius, mokėjimo sąlygas, įgyvendinamus prekės pristatymo ir paslaugų suteikimo terminus.
20. Specialistai negali siųsti prekių ar suteikti paslaugų, jei klientas ar organizacija jų neužsakė ar nesutiko gauti. Tokiu atveju vartotojas ar organizacija neįsipareigoja mokėti už neužsakytus produktus ar paslaugas.
21. Jokiu būdu neleidžiama reikšti, vykdyti ar skatinti bet kokią asmenų diskriminaciją lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių pažiūrų,
tautybės, pilietybės, kilmės, amžiaus, išsilavinimo, sveikatos, lytinės orientacijos arba šeiminės padėties pagrindu.
22. Profesinėje veikloje privalu gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą,tvarkyti asmens duomenis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinti asmens duomenų saugumą, gerbti autorių ir gretutines teises, intelektinę nuosavybę, propaguoti taisyklingos kalbos kultūrą.
23. Profesinėje veikloje naudojama informacija turi būti renkama tik etiškais ir teisėtais būdais.
24. Turi būti nustatyta ir paskelbta efektyvi vartotojų skundų priėmimo ir jų nagrinėjimo tvarka.
25. Negalima naudoti turimos profesinės informacijos, disponuojamų išteklių, pareigų savo asmeniniams tikslams ir naudai.
26. Draudžiama reklamą pateikti kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

IV. NARYSTĖ IESA, PROFESINIS SOLIDARUMAS IR GARBINGA KONKURENCIJA

27. IESA narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu. IESA nariai prireikus ar kito IESA nario prašymu turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento ir (ar) paties IESA nario ar kitų IESA narių interesams.
28. Kilus konfliktinėms situacijoms ar susidūrus skirtingiems interesams, IESA nariai privalo ieškoti abiem pusėms naudingų kompromisinių sprendimų kartu su kitais IESA nariais.
29. IESA nariai yra skatinami apie savo narystę IESA viešai skelbti profesionaliu ir garbingu būdu.
30. Viešą nuomonę IESA vardu gali reikšti tik valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta valdybos ir (ar) IESA visuotinio susirinkimo sprendimu.
31. IESA nariai yra skatinami rengti straipsnius profesinėmis temomis, dalytis įvairia aktualia profesine literatūra, gerąja praktika, tyrimų medžiaga, duomenimis ir teikti juos skelbti IESA interneto svetainėje ar išplatinti forumuose.
32. IESA nariai yra skatinami reikšti motyvuotą asmeninę nuomonę vidiniuose forumuose, diskusijose, susirinkimuose, suvažiavimuose. Asmeninė nuomonė ar vertinimas turi būti pagrįstas, maksimaliai objektyvus, neįžeidžiantis oponento ir nešališkas.
33. IESA seminaruose draudžiama šiurkščiai pertraukti pranešėją, garsiai komentuoti jo žodžius, klausimus uždavinėti skaitant pranešimą galima tik leidus pranešėjui. Ginčai ir disputai turi vykti diskusijoms skirtu metu.
34. IESA forumuose ir renginiuose nariams draudžiama vartoti nenorminę leksiką, įžeidinėti ir menkinti kitus narius, svečius, pranešėjus. Šiuos reikalavimus pažeidęs narys įspėjamas, o jeigu jis ir toliau elgiasi netoleruotinai, toks elgesys svarstomas IESA valdybos ir taikomos poveikio priemonės.
35. IESA nariai įsipareigoja laikytis patvirtintų elgesio IESA interneto forumuose taisyklių. IESA interneto forumuose draudžiama nario atstovaujamo produkto reklama, nuorodos į kitus puslapius reklaminiais tikslais, išskyrus atvejus, suderintus su IESA valdyba.
36. IESA nariai įsipareigoja kitų IESA narių kontaktine informacija disponuoti profesionaliai ir garbingai, nenaudoti jos komerciniais tikslais, be nario sutikimo neperduoti trečiosioms šalims.
37. Jei IESA narys mano, kad yra pažeidžiami jo kaip nario interesai, jis turi teisę kreiptis į IESA valdybą ir prašyti patenkinti jo interesus arba ginti savo interesus teisme.
38. IESA nariai yra skatinami visada remti šį kodeksą ir aktyviai propaguoti jo nuostatas.

V. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

39. IESA nariai privalo laikytis šio kodekso nuostatų.
40. Kaip laikomasi šio kodekso, prižiūri IESA valdyba.
41. IESA valdyba turi teisę vertinti IESA narių atitiktį narystės kriterijams, profesinį elgesį ir taikyti jai priskirtas poveikio priemones.
42. Už šio kodekso pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
42.1. įspėjimas;
42.2. įspėjimas su viešu paskelbimu;
42.3. trumpalaikis narystės suspendavimas;
42.4. šalinimas iš narių (IESA valdybos sprendimu);
42.5. kitos įstatymuose nustatytos sankcijos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šį kodeksą tvirtina, keičia, papildo IESA visuotinis narių susirinkimas.
44. Šis kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo IESA visuotiniame narių susirinkime.

Ilona Cypiene

Ilona Vilkelė – Vadybos narė

 • UAB „Baltic beauty school“ Akademijos įkūrėja. Klasikinis blakstienų priauginimas 2008 m. UAB Galatėja „Perfect silk lashes“ Blakstienų priauginimo čempionatų Klasikinio priauginimo ir „Volume (2-3D) ir Volume (4-6D) technikos 2013 m. – 2017m.  teisėja;
 • Unikalių, klasikinio priauginimo bei volume (2-6D) programų, mokymų autorė;
 • Pirmoji 2012 m. Lietuvoje pristačiusi Volume techniką;
 • 2013 m. kvalifikacijos kėlimas su Loreta Jasilionyte, Flawless L‘Lashes academy;
 • 2015 m. kvalifikacijos kėlimas su Polina Glebanova – Hyper Volume 6D – 14D, Volume Master class;
 • Kvalifikacijos kėlimas tarprautinėje konferencijoje „LASH SUMMIT 2015“, UK;
 • Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) įvertinta, kaip geriausia 2015m. savo srities pedagogė;
 • Pirmosios tarptautinės blakstienų priauginimo konferencijos Lietuvoje „Pelenė 2016“ organizatorė;
 • Kvalifikacijos kelimas su Elena Stachovič Master Class, Mega Volume 7-15D;
 • 2016 Kvalifikacijos kėlimas „Inetrnational Lash conference Amsterdam 2016“;
 • Pirmosios „International Lash Conference, Lithuania 2016“ organizatorė, bei pranešėja. Pranešimo tema „Čempionatų taisyklės ir pasiruošimas jiems“;
 • „International Lash Conference, Sweden 2017“ organizatorė, bei pranešėja. Pranešimo tema „Express Volume technika“;
 • Pranešėja konferencijoje „Conferencia Internacional de Cejas y Pestanas“, Ispanija 2017 (Madridas).

Neringa Ankudavičienė – Prezidentė.

NATŪRALIŲ ANTAKIŲ ČEMPIONATO TEISĖJA.

Neringa Ankudavičienė – UAB „Cinderella Beauty School” įkūrėja. Natūralių antakių korekcijos, permanento, blakstienų laminavimo ir depiliacijos vašku bei cukrumi meistrė, čempionatų teisėja, pranešėja.
Trumpa biografija:

 • Utenos kolegijos grožio terapijos bakalauras.
 • MRU, verslo vadybos bakalauras.
 • MRU, verslo lyderystės magistrantė.
 • Šv. Ignaco Lojolos kolegijos dėstytoja.
 • KIGSA narė.
 • IESA lash union valdybos narė.
 • 2015 m. Permanentinio makiažo meistrų asociacijos narė.
 • 2017 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, pedagoginių – psichologinių žinių kurso pagrindai.
Neringa Ankudaviciene
Jurgitą Mankevičienę

Jurgitą Mankevičienę

2002 metais esu baigusi vadybos ir verslo bakalauro studijas Kauno Technologijos Universitete, dar po dviejų metų – ekonomikos magistro Vytauto Didžiojo Universitete. Įgytos žinios praverčia vedant mokymus grožio srityje, nes galiu pamokyti ne tik darbo įgūdžių, bet ir marketingo pagrindų, kaip kurti savo reklamą, suprasti kaip skaičiuoti savikainą ir perduoti kitas reikalingas darbui žinias.

Tačiau šiuo metu ant mano sienos rikiuojasi grožio srities diplomai, nes nuolat stengiuosi tobulėti, dalyvauju įvairiose konferencijose ir seminaruose, čempionatuose.

 • 2015 m baziniai blakstienų priauginimo kursai (BBScool, I. Čypienė)
 • 2015 m. permanentinio makiažo mokymai (IGV kursai, A.Fazaitė)
 • 2015 m. permanentinio makiažo tobulinimo kursai “Magic Lips”
 • 2015 m. antakių dizaino kursai (Grožio mokslas)
 • 2016 m volume Master Class (Immacalculate academy, I. Misiūtė)
 • 2016 m volume Master Class (MB academy, L. Kaminskienė)
 • 2018 m laminavimo kursai (UAB „Estmeda“)
 • 2016, 2017, 2018, 2019  m. kvalifikacijos kėlimas, blakstienų konferencija
 • 2017 m. dalyvis KIGSA blakstienų priauginimo čempionate (klasikinis ir volume 4-6D rungtyse)
 • 2018 m dalyvis KIGSA blakstienų priauginimo čempionate (užimta V vieta klasikinio ir III vieta volume 4-6 D rungtyse, bei gautas spec.prizas už geriausį klasikinio priauginimo vaizdą)
 • 2018 m. kvalifikacijos kėlimas tema “Colorimetry Pigment Differences Cover Up”
 • 2018 m kvalifikacijos kėlimas BeautyProf grožio specialistų kongrese
 • 2018 m. blakstienų priauginimo, volume ir laminavimo trenerio kursai (Baltic Beauty School)
 • 2018 m. užimta III vieta Lash Art kategorijoje IESA blakstienų konkurse
 • 2019 m. Baby lashes priauginimas (A.Juškė)
 • 2019 m. Antakių dizaino ir architektūros kursai (Beauty Guru, V. Šeputienė)
 • 2019 m. Antakių dizaino kursai Brow Xenna Levchuk
 • 2020 m. dalyvis KIGSA blakstienų priauginimo čempionate (užimta 4 vieta volume 3-6D rungtyje, 3 vieta klasikos runktyje)
 • 2020 m. IESA valdybos narė
 • 2020 m. „PRO Eyebrow Lamination“ and „Pro Sophisticated Brows““  (Rauzheva, A. Blinova)
 • 2021 m. „Extreme retention. Science Behind Lashing“ (Elina Sadelko)
 • 2021 m. „Perfect Russian Volume Fan. Improved Pinching Technique“ (Elina Sadelko)
 • 2021 m. „Eyelash Extension Styling and Mapping“ (Elina Sadelko)
 • 2021 m. „Laminavimo priemonių chemija“ (Grigorjeva)

Vadovaujuosi principu – „tobulumui ribų nėra“!

KONTAKTINĖ FORMA

  * - šie laukai yra būtini

  SEKITE MUS

  ©2024 I.E.S.A Visos teisės saugomos.

  SUSISIEKTI

   Turite klausimų? Rašykite mums! Pasistengsime susisiekti su jumis kaip įmanoma greičiau. Ačiū!

   * - šie laukai yra būtini

   Log in with your credentials

   Forgot your details?