KONKURSŲ IR ČEMIONATŲ NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkursų ir čempionatų nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja blakstienų priauginimo, blakstienų laminavimo, antakių cheminio dažymo, laminavimo konkursų ir čempionatų organizavimo tvarką, tikslą, pagrindinius principus, organizatorių ir dalyvių teises bei pareigas.
 2. Konkurso ar čempionato dalyviai (toliau Dalyviai) – blakstienų priauginimo, blakstienų laminavimo, antakių cheminio dažymo, laminavimo meistrai.
 3. Nuostatų tikslas – populiarinti numatytas grožio paslaugų sritis, skatinti meistrų domėjimąsi naujausiomis technologijomis, plėtoti profesinius meistrų gebėjimus.

II KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Detalias kiekvieno konkurso ar čempionato sąlygas, tvarką, informaciją apie konkurso eigą, vietą, datą, registracijos būdą viešai paskelbia konkurso ar čempionato organizatorius (toliau – Organizatorius).

III DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Visi Dalyviai sutinka, jog savanoriškai dalyvauja konkurse ar čempionate, sutinka laikytis Organizatoriaus nustatytos konkurso tvarkos ir šiuose nuostatuose numatytų sąlygų, pagarbos vienas kitam, teisėjų nešališkumo ir nepriklausomumo bei etikos principų.
 2. Visi Dalyviai įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokio konkurso ar čempionato Vertinimo komisijos darbo, rezultatų, Vertinimo komisijos teisėjų asmens komentavimo ar vertinimo viešoje erdvėje, minėto pobūdžio informacijos žodinio ar kitokio skleidimo tretiesiems asmenims.
 3. Organizatorius pasilieka teisę Dalyviams nesilaikantiems 5 ar 6 punkte nurodytų reikalavimų apriboti teisę dalyvauti konkursuose ir čempionatuose ateityje.

 

IV KOMISIJŲ SUDARYMAS

 1. Dalyvių atliktoms užduotims įvertinti Konkurso organizatorius sudaro vertinimo komisiją (toliau – Vertinimo komisija). Vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nepriklausomi teisėjai.
 2. Vertinimo komisijos teisėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis bakalauro arba aukštasis koleginis profesinio bakalauro arba jam prilygintas išsilavinimas;
  2. ne mažesnė kaip 3metų profesinė patirtis, įgyta su konkurso ar čempionato pobūdžiu tiesiogiai susijusioje ar panačioje srityje.
  3. dalyvavimas panašioje ar tiesiogiai su konkurso ar čempionato pobūdžiu susijusioje specialistų mokymo veikloje.
  4. nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis MasterClass bei Tarptautinėse konferencijose – ne mažiau kaip dvi Tarptautinės konferencijos ar MasterClass mokymai per metus.
 3. Organizatorius Vertinimo komisijos sudėtį paskelbia viešai.
 4. Dalyvių vertinimas vyksta laikantis konfidencialumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir etiškumo principų.
 5. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys atliktas praktines užduotis vertina atskirai ir nepriklausomai nuo kitų Vertinimo komisijos narių vertinimo.
 6. Vertinimo rezultatams skaičiuoti Organizatorius sudaro balsų skaičiavimo komisiją (toliau – Skaičiavimo komisija).
 7. Pasibaigus vertinimui skirtam laikui kiekvienas komisijos narys savo vertinimo rezultatus nedelsiant perduoda Skaičiavimo komisijai.
 8. Skaičiavimo komisija sumuoja balus ir skelbia rezultatus. Skaičiavimo komisija skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Laimėtoju pripažįstamas daugiausiai balų surinkęs dalyvis.
 9. Organizatoriaus sprendimu bendrosios Vertinimo komisijos teisėjų vertinimo lentelės gali būti skelbiamos viešai. Bendrosios vertinimo lentelės sudaromos taip – suskaičiuojama kiekvieno teisėjo skirtų balų bendra suma tenkanti kiekvienam dalyviui.

V APELIACIJŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo konkurso ar čempionato pabaigos Dalyviai gali teikti apeliacijas Organizatoriui.
 2. Apeliacijoje nurodoma Dalyvio vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, apeliacijos motyvai bei reikalavimai. Nagrinėjamos tik reikalavimus atitinkančios, pasirašytos apeliacijos.
 3. Dalyvių pateiktoms apeliacijoms nagrinėti Organizatorius sudaro Apeliacinę komisiją. Apeliacinę komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nepriklausomi teisėjai, jiems, kaip ir Vertinimo komisijos teisėjams, keliami tie patys 9 straipsnio punktuose nurodyti reikalavimai.
 4. Apeliacija išnagrinėjama per 30 kalendorinių dienų nuo apeliacijos gavimo dienos. Apie Apeliacinės komisijos primtą sprendimą Dalyvis informuojamas raštu, el. paštu.
 5. Apeliacinė komisija gali priimti vieną iš šių sprendimų:
  1. Anuliuoti Vertinimo komisijos ar Vertinimo komisijos nario balus, perskaičiuoti galutines balų lenteles, perskirstyti Skaičiavimo komisijos paskirtas vietas.
  2. Palikti galioti Vertinimo komisijos balus.
 6. Sprendimai komisijoje priimami paprasta balsų dauguma.
 7. Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso ar čempionato laimėtojams ir prizininkams gali būti įteikiami organizatorių padėkos raštai, diplomai, medaliai, taurės.
 2. Konkurso ar čempionato dalyviai gali būti apdovanojami organizatorių bei rėmėjų prizais ir dovanomis.
 3. Organizatoriai pasilieka teisę viešai skelbti informaciją apie konkurso dalyvius ir konkurso rezultatus.

Konkurso Lash and brow competition - Online regionų kovos
TAISYKLĖS

I BENDROSIOS TAISYKLĖS

 1. International eyelash stylists association  (toliau – Organizatorius) organizuojamas ir vykdomas konkursas „Lash and brow competition – Online regionų kovos “ (toliau – Konkursas) vyksta iki 2019 m. spalio 31 d. (imtinai).
 2. Konkurse gali dalyvauti visi blakstienų priauginimo, blakstienų laminavimo, antakių dažymo meistrai (toliau – Dalyviai).
 3. Konkursas yra skirstomas į keturis regionus: žemaitija, aukštaitija, dzūkija, suvalkija. Kiekvienas regionas yra skirstumas į du sektorius – blakstienų ir antakių.
 4. Blakstienų sektoriaus rungtys:
  1. “Nude“ blakstienų priauginimas;
  2. Blakstienų laminavimas;
  3. Volume 4-6 D priauginimas;
  4. Mega volume priauginimas;
 5. Antakių sektoriaus rungtys:
  1. Natūralių antakių dažymas
  2.  Henna su ombre dažymu
 6. Konkurso dalyviai pasirenka regioną, kurį atstovaus. Rinktis galima bet kurį regioną, nepriklausomai nuo deklaruotos ar nuolatinės gyvenamosios vietos. Organizatorius skatina konkurso dalyvius atstovauti tą regoną, iš kurio jie yra kilę (tai tik rekomendacija).
 7. Pasirinkus regioną, konkurso dalyviai pasirenka sektorių bei rungtį ar rungtis, jeigu planuoja dalyvauti keliose rungtyse.
 8. Dalyvaudami Konkurse dalyviai sutinka, kad Konkurso Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis, kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų, etikos kodekso bei Konkursu ir čempionatų nuostatų, esančių internetinėje www.lashunion.comsvetainėje. Sutikimas išreiškiamas užpildant paraiškos formą.
 9. Konkurso Organizatoriai pasilieka teisę keisti šias Konkurso sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.lashunion.com

 

II DALYVAVIMO MOKESTIS

 1. Konkurso dalyviai turi sumokėti vienkartinį 20 eurų dalyvio mokestį.
 2. Dalyvio mokestis mokamas: Blakstienų priauginimo ir laminavimo asociacijai LT18 7300 0101 5257 0838
 3. Paraiškos nepateikimo, netinkamo pateikimo atveju (reikalavimų neatitinkanti paraška ar reikalavimų neatitinkančios nuotraukos) dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

 

III REGISTRACIJA

 1. Dalyviai registruojasi ONLINE registracijos būdu. iki 2019 m.spalio 31 d. (imtinai) adresu iesa.online.competition@gmail.com
 2. Registracijos metu dalyvis privalo pateikti:
  1. Užpildytą paraiškos formą.
  2. Dalyvio mokesčio apmokėjimo kopiją.
  3. Darbų nuotraukas.
 3. Dalyvio pateiktos darbų nuotraukos turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. Gera nuotraukų kokybė (nuotraukos geros raiškos, geras apšvietimas).
  2. Draudžiama nuotraukas redaguoti, montuoti, naudoti filtrus.
  3. Draudžiama naudoti nuotraukas iš jau buvusių konkursų.
  4. Blakstienų sektorius –  5 nuotraukos atskira kairės akies nuotrauka atmerkus akį, atskira kairės akies nuotrauka užmerkus akį, atskira dešinės akies nuotrauka atmerkus akį, atskira dešinės akies nuotrauka užmerkus akį, abiejų akių nuotrauka iš priekio atmerkus akis, abiejų akių nuotrauka iš priekio užmerkus akis.
  5. Antakių sektorius – atskira kairio antakio nuotrauka iš arti, atskira kairio antakio nuotrauka iš toli, kartu su kaire visa veido puse, atskira dešinio antakio nuotrauka iš arti, atskira dešinio antakio nuotrauka iš toli, kartu su dešine visa veido puse, atskira abiejų antakių nuotrauka iš priekio iš arti, atskira abiejų antakių nuotrauka iš priekio su visu veidu, atskira kairio antakio nuotrauka iš arti prieš korekciją, atskira dešinio antakio nuotrauka iš arti prieš korekciją, atskira abiejų antakių nuotrauka iš priekio iš arti prieš korekciją.
 4. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis gauna savo registracijos numerį.

 

IV KONKURSO KOMISIJOS

 1. Dalyvių atliktoms užduotims įvertinti Organizatorius sudaro vertinimo komisiją (toliau – Vertinimo komisija):
  1. Blakstienų sektoriaus vertinimo komisija – Ilona Čypienė, Aida Danielė, Ugnė Sabaliauskytė, Emerita Norkeliūnė, Angelė Juškė, Evelina Martyniukaitė, Onutė Juršienė.
  2. Antakių sektoriaus vertinimo komisija – Neringa Ankudavičienė, Indrė Vorotinskienė, Agnietė Slančiauskaitė Suchotskienė, Dalia Gečienė, Vilma Šilanskienė, Dina Vaičiūnienė, Rolanda Jonelienė.
 2. Dalyvių vertinimas vyksta laikantis konfidencialumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir etiškumo principų.
 3. Dalyvių atsiųstų nuotraukų bei informacijos paruošimui vertinti ir vertinimo rezultatams skaičiuoti Organizatorius sudaro balsų skaičiavimo komisiją (toliau – Skaičiavimo komisija).
 4. Pasibaigus registracijos dalyvauti konkurse terminui, Skaičiavimo komisija per 3 kalendorines dienas pateikia Vertinimo komisijai šią informaciją: dalyvio registracijos numerį, sektorių, rungtį ir  dalyvio atsiųstas nuotraukas.
 5. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys pateiktas nuotraukas vertina atskirai ir nepriklausomai nuo kitų Vertinimo komisijos narių vertinimo.
 6. Vertinimo komisija savo balus pateikia per 3 kalendorines dienas.
 7. Pasibaigus vertinimui skirtam laikui kiekvienas komisijos narys savo vertinimo rezultatus nedelsiant perduoda Skaičiavimo komisijai.

 

V KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Antakių sektoriaus vertinimo kriterijai natūralių antakių dažymui:
  1. Antakių vienodas plotis, antakių vienodas ilgis, antakių simetrija, vienodas atstumas nuo antakio pradžios taško iki aukščiausio kulminacinio taško, vienodas atstumas nuo aukščiausio antakio kulminacinio taško iki antakio pabaigos taško – 10 taškų.
  2. Antakių atspalvis parinktas pagal plaukų ir odos pigmento tipą – 5 taškų.
  3. Antakių ilgis ir storis parinktas pagal veido formą – 5 taškų.
  4. Bendras vizualinis antakių dizaino išpildymas – 10 taškų.
  5. Modelio antakių būklė prieš rungtį – 10 taškų.
 2. Antakių sektoriaus vertinimo kriterijai henna su ombre antakių dažymui:
  1. Antakių vienodas plotis, antakių vienodas ilgis, antakių simetrija, vienodas atstumas nuo antakio pradžios taško iki aukščiausio kulminacinio taško, vienodas atstumas nuo aukščiausio antakio kulminacinio taško iki antakio pabaigos taško – 10 taškų.
  2. Antakių plauko palaipsnis tamsėjimas trijose zonose (antakio pradžia, vidurys, pabaiga) – 15 taškų.
  3. Antakių atspalvis parinktas pagal plaukų ir odos pigmento tipą – 5 taškų.
  4. Antakių ilgis ir storis parinktas pagal veido formą – 5 taškų.
  5. Bendras vizualinis antakių dizaino išpildymas – 10 taškų.
  6. Modelio antakių būklė prieš rungtį – 10 taškų.
 3. Blakstienų sektoriaus „NUDE”, „4-6 volume” ir MEGA vertinimo kriterijai:
  1. Bendras vaizdas – 10balų.
  2. Simetrija – 10 balų.
  3. Vidiniai/išoriniai kampai po – 10 balų.
  4. Kryptis – 10balų.
  5. Modeliavimas – 10 balų.
  6. Ilgis – 5 balai.
  7. Storis – 5 balai.
 4. Blakstienu sektoriaus laminavimo kriterijai:
  1. Kryptis – 10 balų.
  2. Vidiniai/išoriniai kampai po – 10 balų.
  3. Linkis – 10 balų.
  4. Užrietimas % – 10 balų.
  5. Purumas – 10 balų.
  6. Dažų išvalymas – 10 balų.
  7. Blakstienų nudažymas % – 10 balų.
  8. Atkėlimas nuo šaknu – 10 balų.
  9. Bauda už paraudusias akis – 5 balai.

 

VI REZULTATAI

 1. Skaičiavimo komisija sumuoja balus ir skelbia rezultatus. Skaičiavimo komisija skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Laimėtoju pripažįstamas daugiausiai balų surinkęs dalyvis.
 2. Organizatoriaus sprendimu bendrosios Vertinimo komisijos teisėjų vertinimo lentelės gali būti skelbiamos viešai. Bendrosios vertinimo lentelės sudaromos taip – suskaičiuojama kiekvieno teisėjo skirtų balų bendra suma tenkanti kiekvienam dalyviui.
 3. Apie laimėjimą konkurso Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu arba elektroniniu paštu, kuris yra nurodomos registracijos formoje.
 4. Organizatorius turi teisę viešai interneto svetainėje www.lashunion.com  skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

VII PRIZAI

 1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
 2. Laimėti ir neatsiimti prizai pasilieka pas Konkurso organizatorių.
 3. Prizų įteikimą vykdo Konkurso Organizatorius.
 4. Antakių ir Blakstienų sektorių, kiekvienos rungties pirmos, antros, trečios vietų laimėtojai apdovanojami nugaletojo taure/medaliu, nugalėtojo diplomu.
 5. Antakių ir Blakstienų sektorių, kiekvienos rungties pirmos vietos laimėtojai patenka į Organizatoriaus organizuojamą Natūralių antakių dizaino ir blakstienų priauginimo čempionatą, kuris vyks 2019 m. gruodžio 13 d. Čempionato metu dalyviai varžysis dėl geriausio Lash and Brow Artist vardo.
 6. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio sertifikatais.

 

VIII DUOMENŲ APSAUGA

 1. Konkurso metu renkamų duomenų valdytojas – konkurso Organizatorius.
 2. Organizatorius rinks ir tvarkys šiuos Konkurso dalyvių asmens duomenis:
  1. Vardas ir pavardė;
  2. Adresas;
  3. Pašto kodas/Miestas;
  4. Šalis;
  5. El. pašto adresas;
  6. Telefono numeris;
 3. Konkurso dalyvis, kuris registracijos formoje nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Konkurse.
 4. Konkurso metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą. Konkurso dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu iesa.online.competition@gmail.com atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Konkurso dalyviui atšaukus savo sutikimą, Konkurso dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Konkurse nebedalyvauja.
 5. Konkurse dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
  1. Informacijos, susijusios su Konkursu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
  2. Konkurso vykdymui;
  3. Konkurso kokybės užtikrinimui;
  4. Problemų, susijusių su Konkurso vykdymu, sprendimui;
  5. Kitais teisėtais su Konkurso vykdymu susijusiais tikslais.
 6. Konkurso dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Konkurso vykdymu:
  1. Duomenys, reikalingi Konkurso laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
  2. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
 7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Konkurso pabaigos.

©2024 I.E.S.A Visos teisės saugomos.

SUSISIEKTI

  Turite klausimų? Rašykite mums! Pasistengsime susisiekti su jumis kaip įmanoma greičiau. Ačiū!

  * - šie laukai yra būtini

  Log in with your credentials

  Forgot your details?